Polska Gazeta Transportowa
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TESTY AUT TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 października 2019 r.
Reklama   +48 22 620 92 04     Kontakt 
www.pgt.plWysokie przychody, ale także strata
TSL

Wysokie przychody, ale także strata

8 kwietnia 2019 r.   |  HH

Grupa ZUE zanotowała w 2018 r. przychody na poziomie 832,7 mln zł i ujemne wyniki finansowe - podał zarząd spółki w komunikacie. 

Było to związane z niezależnymi od firmy przeszkodami, na które nałożył się radykalny wzrost kosztów realizacji kontraktów budowlanych, wskutek czego spółka podjęła decyzję o obniżeniu prognozowanych marż na części realizowanych kontraktów kolejowych pozyskanych w latach 2016-2017 – czytamy dalej w komunikacie ZUE.

Przychody segmentu budowlanego wyniosły 763,8 mln zł, handlowego 71,8 mln zł, a działalności projektowej: 14,5 mln zł. Zarówno spółka Railway gft działająca w obszarze handlu, jak i BPK Poznań, odpowiadająca za segment projektowy, zanotowały w 2018 r. dodatnie wyniki finansowe.

Spółka kontynuuje i zamierza zrealizować zadania inwestycyjne zgodnie z zawartymi umowami z uwzględnieniem ich zmiany (w szczególności w postaci zwiększenia wynagrodzenia) tam gdzie jest to zasadne.

Przyczyną obniżenia prognozowanych marż na niektórych kontraktach kolejowych było przede wszystkim wystąpienie niezależnych od ZUE przeszkód takich jak m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, braki w dostępności frontów robót, odmienne od zakładanych w SIWZ warunki fizyczne, w tym dotyczące dokumentacji geodezyjnej i stanu obiektów, wyniki specjalistycznych ekspertyz, zmiany w obowiązujących przepisach prawa, oczekiwania artykułowane przez społeczności lokalne – poinformował Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.

Na powyższe problemy nałożył się niemożliwy do przewidzenia na etapie ofertowania skokowy wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost wynagrodzeń i kosztów prac podwykonawczych, rosnące koszty usług logistycznych, a także utrudnienia w dostawach towarów i przedłużające się procedury przetargowe. Na początku 2017 r. częściowo zabezpieczyliśmy się przed radykalnym wzrostem cen materiałów budowlanych poprzez zawarcie szeregu umów ramowych na dostawy materiałów strategicznych z ich producentami. Jednak na opisane przeszkody kontraktowe jak również pozostałe wzrosty kosztów w branży budowlanej, w szczególności kosztów robocizny, nie mamy wpływu i ponosimy ich skutki – dodał Nowak.

Pomimo trudnego roku 2018, sytuacja Grupy jest stabilna. W minionym roku spółka nie korzystała z dostępnych linii kredytowych, finansując działalność operacyjną w całości ze środków własnych. Na koniec 2018 r. wartość środków pieniężnych w Grupie wyniosła 81,7 mln zł.

Obecny portfel zamówień Grupy wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny z uwzględnieniem ryzyk branżowych i zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich.

Zamierzamy ukończyć realizowane kolejowe kontrakty zawarte w latach 2016-2017 zgodnie z zawartymi umowami z uwzględnieniem - tam gdzie to zasadne - ich zmiany, obejmującej w szczególności zwiększenie wynagrodzenia. Obowiązujące przepisy jak również zawarte umowy umożliwiają zmianę należnego wykonawcy wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia określonych, niezależnych od wykonawcy przyczyn. Prowadzimy w tej kwestii dialog i składamy adekwatne do sytuacji roszczenia kontraktowe – powiedział prezes ZUE S.A.« powrót
Biuro Brokerskie Omega